Företrädesemission 2018

ERBJUDANDET AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN (”ERBJUDANDET”) RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. MEMORANDUMET FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER ERBJUDANDET KRÄVER SÅDANA ÅTGÄRDER ELLER STRIDER MOT REGLERNA I SÅDAN JURISDIKTION.

Pressmeddelande företrädesemission
Informationsmemorandum
Anmälningssedel för teckning utan företräde