Corporate governance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Articles of associationCorporate governance reportManagementBoardNomination committeeAuditorsAnnual general meetings

Bolagsordning

Bolagsordning EQL PharmaAB (publ)Org.nr. 556713-3425

§1 Firma

Bolagets firma är EQL Pharma AB. Bolaget är publikt (publ)

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-,farmaceutiska-och kemisk-tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bank rörelse lagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 534 897 och högst 2 139 588 kronor.

§ 5 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 11 886 600 och högst 47 546400 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skallen eller två revisorer, med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av SvenskaDagbladet skulle upphöra skall annonseringen istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordningen.

4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt iförekommande fallkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fallkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen och;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer ochrevisorssuppleanter.

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0401-0331.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller en som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utövade rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Nedladdningsbar PDF

Bolagsstyrningsrapporter

2020/2021

En bolagsstyrningsrapport kommer snart.

Ledning

Christer Fåhraeus

VD och koncernchef

Utbildning

Med. kand. (LU), M.Sc.

Bioengineering (UCSD), Ph.D. hc.

Född

1965

Innehav

9310271 inkl bolag

Arbetslivserfarenhet

Grundare av EQL Pharma AB (publ). Styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB, Respiratorius AB (publ) och Longboat Explorers AB. Styrelseledamot i CellaVision AB, LU Innovation AB och Reccan AB. Tidigare VD för CellaVision AB (publ), Anoto Group AB (publ), FlatFrog Laboratories och Agellis Group AB (publ).

Axel Schörling

COO & vVD

Utbildning

MSc Teknisk Fysik, Chalmers och MSc Finansiell Ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet

Axel Schörling har en bakgrund som managementkonsult på BearingPoint och kommer närmast från en roll som Director i Perstorps Business Controlling team. Sammantaget har han stor erfarenhet från ett flertal branscher och uppdrag inom logistik och supply chain ur ett operativt/ finansiell perspektiv.

Jennie Sterning

CFO

Utbildning

Auktoriserad redovisningskonsult FAR

Arbetslivserfarenhet

Jennie har 12 års erfarenhet från redovisning- och revisionsbranschen. Innan hon började på EQL Pharma arbetade Jennie som Auktoriserad redovisningskonsult (FAR) och kontorschef i Lund på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
Jennie har sedan EQL startade 2006 varit uppdragsansvarig för bokföring och årsbokslut. Idag ansvarar hon även för koncernredovisning och finansiell rapportering.

Alexander Brising

Business Development Director

Utbildning

MBA från Handelshögskolan i Göteborg

Arbetslivserfarenhet

Alexander Brising har haft en rad marknads- och affärsutvecklingsuppdrag inom farmaindustrin, närmast kommer han från Sandoz Nordiska huvudkontor i Köpenhamn och ett uppdrag som Commercial Head Sweden.

Styrelse

Anders Månsson

Styrelseordförande

Utbildning

BSc & MBA

Född

1967

Innehav

10000

Oberoende

Ja

Invald

Styrelseledamot sedan 2018

Arbetslivserfarenhet

Med 25 års erfarenhet inom biovetenskap har Anders haft flera ledande befattningar inom multinationella läkemedelsföretag, både utomlands och hemma. Han är för närvarande VD för RhoVac Group, ett bioteknikföretag som är verksamt inom immun-onkologi. Han är också styrelseledamot i Amniotics AB, ett privat bioteknikföretag som arbetar med produktion och utveckling av stamceller.

Christer Fåhraeus

VD och styrelseledamot

Utbildning

Fil kand, MSc Bioteknik, PhD hc

Född

1965

Innehav

9310271 via bolag

Oberoende

Nej

Invald

Styrelseledamot sedan 2006

Arbetslivserfarenhet

Styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB, Respiratorius AB (publ) och Longboat Explorers AB. Styrelseledamot i CellaVision AB, LU Innovation AB och Reccan AB. Tidigare VD för CellaVision AB (publ), Anoto Group AB (publ), FlatFrog Laboratories och Agellis Group AB (publ).

Maria Bech

Styrelseledamot

Utbildning

MSc Molekylär biologi

Född

1968

Innehav

6000

Oberoende

Ja

Invald

Styrelseledamot sedan 2015

Arbetslivserfarenhet

Chief Scientific Officer vid Smartfish AS. Styrelseledamot i Neuronano AB. Tidigare bl.a. VP Clinical Development and Regulatory Affairs på Karo Bio AB samt Study Delivery Director vid AstraZeneca. Har totalt över 20 års erfarenhet av projektledning och kliniska prövningar inom olika läkemedelsföretag och CRO.

Lars Holmqvist

Styrelseledamot

Utbildning

MBA

Född

1955

Innehav

568670 inkl bolag

Oberoende

Ja

Invald

Styrelseledamot sedan 2009

Arbetslivserfarenhet

Senior Advisor sedan 2005 för BearingPoint. Senior Advisor för IKEA Industry Investment & Development 2010-2015. Styrelseledamot erfarenheter från flera onoterade och noterade bolag sedan 1989. Medgrundare, ägare och vd erfarenhet för företag inom IT, detaljhandel och VC.

Rajiv I. Modi

Styrelseledamot

Utbildning

MSc biokemisk ingenjörsvetenskap (University College London), PhD biologisk vetenskap (University of Michigan, Ann Arbor)

Född

1960

Innehav

8718500 via bolag

Oberoende

Nej

Invald

Styrelseledamot sedan 2015

Arbetslivserfarenhet

Styrelseordförande och VD för Cadila Pharmaceuticals. Cadila Pharmaceuticals är ett forskningsintensivt bolag. Dr Modi, som själv är forskare, har spelat en viktig roll i utvecklingen av bolagets bioteknikavdelning till en stark FoU-enhet med fokus på utveckling och innovation. Dr Modis vision har varit att skapa en global koncern och han har själv spelat en avgörande roll vid etableringen av marknadsföringsorganisationen och av dotterbolag utomlands.
Dr Modi är ordförande för CII National Committee on Pharma 2015-2016 och ordförande i styrelsen för Indian Institute of Technology, Guwahati, India. Han har tidigare varit ordförande för CII Gujarat State Council.

Linda Neckmar

Styrelseledamot

Utbildning

Civ.ing kemiteknik Lunds Tekniska Högskola

Född

1973

Innehav

0

Oberoende

Ja

Invald

Styrelseledamot sedan 2020

Arbetslivserfarenhet

Head of Commercial Development på Chr Hansen AS. Styrelseledamot i Veg of Lund AB. Tidigare VP EMEA and APAC på Probi AB och styrelseledamot i Phase Holographic Imaging AB.

Valberedning

Huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december 20XX är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 20XX.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Revisorer

Revisionsbolag: Crow Osborn AB

Ansvarig revisor: Olov Strömberg

Bolagsstämmor

2019/2020

Protokoll 27e augusti 2020

2018/2019

Protokoll 22e augusti 2019

2017/2018

Protokoll 22e augusti 2018

2016/2017

Protokoll 15e maj 2017