Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Ledning och kontroll av EQL Pharma fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Bolagsordning

Bolagsordning EQL PharmaAB (publ)Org.nr. 556713-3425

§1 Firma

Bolagets firma är EQL Pharma AB. Bolaget är publikt (publ)

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-,farmaceutiska-och kemisk-tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bank rörelse lagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 534 897 och högst 2 139 588 kronor.

§ 5 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 11 886 600 och högst 47 546400 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skallen eller två revisorer, med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av SvenskaDagbladet skulle upphöra skall annonseringen istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordningen.

4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt iförekommande fallkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fallkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen och;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer ochrevisorssuppleanter.

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0401-0331.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller en som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utövade rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).